Načini plaćanja

Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci roba i usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje DUJMOVAČA d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Solinska 45 (u daljnjem tekstu: DUJMOVAČA d.o.o.) sklapa sa svojim kupcima i korisnicima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.

DUJMOVAČA d.o.o. će ove uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim prodajnim mjestima kao i na web stranicama.

Temeljem ovih uvjeta DUJMOVAČA d.o.o. nastupa kao prodavatelj roba i pružatelj usluga iz okvira svog redovnog obavljanja djelatnosti.

Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka ona osoba čija narudžba je prihvaćena od strane DUJMOVAČA d.o.o.

Ponude DUJMOVAČA d.o.o. učinjene na uobičajeni način, važe maksimalno jedan mjesec, a koji rok za prihvat ponude počinje teći od nadnevka naznačenog u ponudi. Ako DUJMOVAČA d.o.o. ne primi izjavu kupca kao ponuđenika da prihvaća ponudu u roku za prihvat ponude, odnosno ako kupac kao ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu te istodobno predloži da se ista u nečemu izmijeni ili dopuni, ima se smatrati kako je ponuđenik ponudu DUJMOVAČA d.o.o. odbio te kako je sa svoje strane stavio novu ponudu prema DUJMOVAČA d.o.o.Takva nova ponuda biti će pravovaljana tek kad za istu DUJMOVAČA d.o.o. dostavi izjavu o prihvatu u pisanom obliku.

Obveza DUJMOVAČA d.o.o., odnosno predmet prodaje i isporuke robe te predmet pružanja usluge koju bi DUJMOVAČA d.o.o. trebao izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe kupca. Eventualni uvjeti kupnje važeći u poslovanju kupca ne primjenjuju se u predmetnom pravnom poslu te ne obvezuju DUJMOVAČA d.o.o..

Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je DUJMOVAČA d.o.o. prihvatio i potvrdio narudžbu kupca.

Ovime prihvaćeni uvjeti prodaje i isporuke od strane kupca važe i za sve buduće narudžbe i isporuke, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Sve prodaje i isporuke robe, kao i pružanje usluga izvršit će se prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem, i to u pisanoj formi.

DUJMOVAČA d.o.o. zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca, i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će izvijestiti kupca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka narudžbe. Skice, crteži, podaci o mjerama i težini, osim onih navedenih u cjenicima, samo su aproksimativni i ne obvezuju.

Isporuka se vrši o trošku kupca, osim u slučaju ako kupac plati posebni dodatak za troškove transporta i osiguranja za dostavu do kuće odnosno sjedišta.

Djelomične isporuke su moguće.

Kupac je dužan odmah po primitku robe od prijevoznika i kod DUJMOVAČA d.o.o., prijaviti sve nedostatke nastale u prijevozu.

Mjere skladištenja koje je potrebno poduzeti iz razloga koji ovise o kupcu idu na teret kupca i smatraju se isporukom.

DUJMOVAČA d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu što točnijeg pridržavanja ugovorenih rokova isporuke.

Ukoliko isporuka ne bi bila moguća uslijed više sile, rata ili ratu sličnih stanja ili drugih izvanrednih vanjskih događaja kao primjerice prekid ili zastoj prijevoza, a koje DUJMOVAČA d.o.o. nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti,DUJMOVAČA d.o.o. nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu te također ima pravo raskinuti Ugovor, bez plaćanja dodatnih naknada i/ili troškova koje je kupac s tim u vezi imao. U oba slučaja DUJMOVAČA d.o.o. je dužan bez odgode vratiti eventualno uplaćeni predujam na ime takve isporuke robe ili usluge. Sva eventualna daljnja potraživanja u navedenim slučajevima su isključena u cijelosti.

Cijena robe i usluga obračunava se prema cjeniku važećem na dan sklapanja Ugovora.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno u navedenim cijenama nisu uračunati troškovi dodatne ambalaže i prijevoza do mjesta po određenju kupca (ukoliko je isto različito od fco skladište DUJMOVAČA d.o.o.), obzirom isti troškovi spadaju u dodatne troškove koji idu na teret kupca.

Cijene su navedene s porezom na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava sukladno važećim propisima.

Promjene cijena su dopuštene, ako između sklapanja Ugovora i termina isporuke protekne rok duži od 30 dana, a uslijed razloga na strani kupca. Tada se ima primijeniti cijena važeća na dan isporuke. Prije zakašnjele isporuke, a pod uvjetom da je došlo do promjene ugovorene cijene,DUJMOVAČA d.o.o. će komunicirati kupcu tako promijenjenu cijenu i zatražiti potvrdu tako promijenjene cijene i konačne isporuke robe i/ili usluga. U tom slučaju, a ukoliko se povećane u odnosu na ugovorenu cijenu povećaju za više od 10%, kupac ima pravo bez uzajamnih prava na naknadu štete opozvati svoju narudžbu.

Izdavanje računa se vrši odmah po isporuci robe i usluga, a najkasnije u roku od 8 dana od isporuke, osim ukoliko nije drugačije izrijekom ugovoreno između ugovornih strana.

Dospijeće plaćanja je uobičajeno 8 dana od dana izdavanja računa, osim ukoliko što drugo nije u računu navedeno, tj. ugovoreno između DUJMOVAČA d.o.o. i kupca.

Kod narudžbi koje obuhvaćaju više elemenata,DUJMOVAČA d.o.o. ima pravo nakon isporuke svakog pojedinog elementa ili usluge ispostaviti račun. Za ovakve parcijalne račune važe analogno uvjeti plaćanja koji su ugovoreni za cjelokupni Ugovor.

Pridržavanje ugovorenih rokova plaćanja predstavlja bitan uvjet za provođenje isporuke odnosno ispunjenje Ugovora od strane DUJMOVAČA d.o.o.

Kod kašnjenja s plaćanjem, obračunavaju se zakonske zatezne kamate. DUJMOVAČA d.o.o. ima pravo od kupca potraživati naknadu štete nastalu uslijed kašnjenja s plaćanjem. Kupac je obvezan u slučaju kašnjenja preuzeti sve zbog toga nastale troškove, posebice platiti troškove opomene i drugih potrebnih radnji poduzetih od strane DUJMOVAČA d.o.o.

Za slučaj da kupac spram DUJMOVAČA d.o.o. ima više nepodmirenih obveza, pa ono što kupac ispuni ne bude dovoljno da se namire sve obveze po računima, izvršit će se uračunavanje ispunjenja na način da se obveze namiruju redom kako su nastale. Ukoliko kupac pored glavnice duguje i druge troškove te kamate, prvo će se namiriti glavnica, zatim kamate, te na koncu troškovi.

Kupac nije ovlašten neizvršavati plaćanja za slučaj nepotpunih i djelomičnih isporuka, ostvarivanja reklamacijskih prava ili nedostataka.

DUJMOVAČA d.o.o. može zahtijevati od kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice ili pak nekog drugog sredstva osiguranja. DUJMOVAČA d.o.o. može poslati na naplatu bianco zadužnicu u slučaju da je kupac zakasnio više od 8 (osam) dana s plaćanjem dospjelih računa. DUJMOVAČA d.o.o. se obvezuje da će kupca obavijestiti o realizaciji naplate putem bianco zadužnice.

Kupac je obvezan dostaviti instrument osiguranja iz prethodnog odlomka prodavatelju s potpisanim ugovorom ili s prvom narudžbom. Prodavatelj će mu pisano potvrditi primitak osiguranja naplate. Ukoliko Kupac ne dostavi traženi instrument osiguranja naplate isto se ima smatrati razlogom za neprihvat narudžbe kupca sukladno čl. 2.5. ovih Uvjeta.

DUJMOVAČA d.o.o. je isključivi vlasnik isporučene robe do trenutka potpune isplate cijene za robu (uključujući kamate i eventualne druge troškove).

Kupac je sve vrijeme do trenutka potpune isplate cijene u obvezi o svom trošku čuvati isporučenu robu pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina i u tu svrhu poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje predmetne robe te se u tom smislu posebice ima brinuti o pravilnom održavanju.

Do trenutka potpune isplate cijene za isporučenu robu, kupac nije ovlašten istu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namirivati iz iste. Također kupac isporučenu robu ne može davati u zalog ili pak istu opteretiti na drugi način.

Ukoliko kupac ne bi na ugovoren način ispunio svoje obveze iz Ugovora,DUJMOVAČA d.o.o. ima pravo u svako doba zahtijevati povrat isporučene robe, dok je kupac istu u obvezi vratiti bez odgode i u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.

Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrati oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat robe u obvezi DUJMOVAČA d.o.o. platiti i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe, kao i naknaditi eventualnu štetu.

Reklamacije se uvažavaju sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15).
Kupac neće, te neće ovlastiti bilo koju treću stranu da registrira, koristi, ili na drugi način iskorištava tvrtku DUJMOVAČA d.o.o., bilo koje žigove, trgovačka imena, uslužne žigove, ili bilo koje druge žigove, autorska prava, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL, ili bilo koji njihov dio.

Kupac neće mijenjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju bilo na samom proizvodu bilo na njegovu pakiranju, uključujući i prateću dokumentaciju.

Ugovorne strane će čuvati povjerljivim sve povjerljive informacije u svezi s ovim Ugovorom te izvršenjem prava i obveza iz ovog Ugovora, a koje su Ugovorne strane saznale u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava iz ovog ugovora. Obveza čuvanja povjerljivih informacija obvezuje Ugovorne strane trajno.

Kupac ovlašćuje DUJMOVAČA d.o.o. prikupiti, pohraniti kao i obraditi tj. evaluirati sve podatke o Kupcu i tijeku prodaje, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka kao i drugim važećim relevantnim propisima.

DUJMOVAČA d.o.o. odgovara ako na prodanoj robi postoji neko pravo trećega koje isključuje, umanjuje ili ograničuje pravo kupca, a o čijem pravu kupac nije obaviješten, niti je pristao uzeti robu opterećenu tim pravom.

Kad se pokaže da treća osoba polaže pravo na robu, kupac je dužan obavijestiti DUJMOVAČA d.o.o. o tome u roku od 3 (tri) dana od saznanja, osim kad je to DUJMOVAČA d.o.o. već poznato, i pozvati je da u razumnom roku oslobodi robu od prava ili zahtjeva trećega da mu, ukoliko je to moguće, isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka.

Kupac je dužan pravodobno prije isporuke naručene robe, o svom trošku, pripremiti odgovarajuće mjesto za skladištenje proizvoda kako na istima ne bi nastupila bilo kakva oštećenja ili nedostaci.

DUJMOVAČA d.o.o. će na zahtjev kupca, stručnim savjetima pomoći pri pravilnom pripremanju mjesta gdje će se roba skladištiti. Ukoliko takvi zahtjevi prelaze uobičajeno stručno savjetovanje,DUJMOVAČA d.o.o. će kupcu dati ponudu za takvu vrstu intelektualne usluge.

Ukoliko kupac jednostrano i iz neopravdanog razloga, odnosno razloga koji nije na strani DUJMOVAČA d.o.o., raskine ugovor sklopljen s DUJMOVAČA d.o.o., dužan je isplatiti DUJMOVAČA d.o.o. paušalno određen iznos naknade štete, a koji se određuje za takav slučaj u iznosu od 35% u odnosu na neto iznos cijene robe ili usluge koja je predmet Ugovora.
U slučaju eventualnih sporova mjesno je nadležan stvarno nadležan sud prema mjestu sjedišta DUJMOVAČA d.o.o.

Za slučaj prodaje roba i pružanja usluga potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, imaju se primijeniti odredbe ovih Uvjeta osim ukoliko iste nisu u suprotnosti s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Ako neka od odredbi ovih Uvjeta nije u skladu sa važećim propisima, zamijenit će se onom odredbom koja je najbliža gospodarskoj svrsi zbog koje je Ugovor među strankama sklopljen vodeći pri tome računa o interesu obje ugovorne strane.